Kort sammanfattning  
AFS 2005:1 Mikrobiologiska arbetsmiljörisker - smitta, toxinpåverkan, överkänslighet

Med biologiska agens (ämnen) avses bakterier, virus, parasiter och svampar. Biologiska agens indelas i fyra skyddsklasser. I föreskriften finns en vägledande förteckning över vilka agens som föreskriften gäller för samt vilken riskklass och skyddsnivå som gäller för respektive agen. Hepatit B-virus, HIV-virus och TBC- bakterier hör t.ex. till skyddsklass 3.

Exempel på verksamhet som kan beröras av föreskriften är arbete i sjukvården på mikrobiologiskt laboratorium, infektionsmottagningar/avdelningar, patologiska laboratorier, lungkliniker m. fl. Andra exempel är användning av biologiska ämnen är odling för t. ex. forskning, vaccintillverkning, jäsningsprocesser med efterföljande behandling, införande i försöksdjur, användning i nedbrytningsprocesser såsom vid biologisk rening eller komposteringsanläggningar.

Arbetsgivare har en skyldighet att så långt möjligt skaffa sig kännedom om vilka biologiska agens som förekommer i verksamheten samt bedöma vilka risker för de anställdas hälsa som detta kan medföra. Arbetsgivaren skall också göra en klassificering av de olika biologiska ämnena enligt den vägledande förteckningen.

Särskilda krav ställs i föreskriften på att den personal som arbetar med biologiska agens har tillräckliga kunskaper om riskerna. Krav finns också på arbetslokalernas utformning, personlig skyddsutrustning, hygien och avfallshantering. Vid användning av biologiska agens riskklass 2 eller högre skall skriftliga hanterings och skyddsinstruktioner finnas tillgängliga på arbetsplatsen.

För hantering av biologiska agens riskklass 3 och 4 krävs tillstånd från Arbetsmiljöverket. Detta gäller dock ej smittrisker vid arbete med patienter som t.ex. inom sjukvården. Däremot kan det gälla laboratorieverksamhet där smittämnen hanteras utanför människokroppen.

För arbete med agens i riskklass 3 och 4 krävs enligt AML att arbetsgivaren för register över de arbetstagare som exponeras för biologiska agens. Registret skall bl. a ange vilken typ av arbete som utförs och vilket biologiskt agens som arbetstagaren exponerats för.

Bestämmelserna om tillstånd och registrering av personal som arbetar med riskklass 3 och 4 är direkt straffsanktionerad, dvs om yrkesinspektionen upptäcker att en arbetsgivare bryter mot bestämmelsen kan åtal väckas.

  Länk till Arbetsmiljöverkets hemsida med föreskriften i fulltext